Gościniec nad Sawą

 

REGULAMIN POKOI GOŚCINNYCH GOŚCINIEC NAD SAWĄ

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu Gościniec Nad Sawą w Handzlówce 268C
 2. Opiekunem Gościa jest recepcja hotelowa.
 3. Opłata za pobyt pobierana jest od Gościa w dniu przyjazdu do hotelu (z góry).
 4. Dla dzieci do lat 3 - pobyt jest bezpłatny, jeżeli śpią na łóżku z rodzicami.
 5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w pokoju gościnnym w trakcie trwania doby, opłata za pobyt w danym dniu nie jest zwracana.
 6. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.
 7. Pokój wynajmowany jest na doby.
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00.
 9. Jeśli Gość nie określił pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 11. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
 12. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności wolnych pokoi.
 13. Obiekt ma obowiązek zapewnić: warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę.
 14. Na życzenie Gościa Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi: udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.
 15. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 16. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną odpowiednio zabezpieczone w zamkniętym pokoju.
 17. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 18. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 19. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć okna, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 20. Za zagubienie klucza do zamka hotelowego pobierana jest opłata 40 zł netto.
 21. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 22. Palenie tytoniu w pokojach gościnnych, korytarzu, klatce schodowej oraz hallu recepcyjnym jest zabronione.
 23. Zabronione jest przetrzymywanie w pokoju ładunków niebezpiecznych oraz broni i amunicji.
 24. Osoby niezameldowane w pokojach gościnnych, mogą przebywać w pokoju od godz. 7:00 do godz. 22:00.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerowych.
 26. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym czy tez Gości lub szkodę innym osobom, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu hotelowego, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.
 27. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po upływie tego terminu, przedmioty te przepadają na rzecz Obiektu.
 28. Każdy Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych oraz umieszczenie danych Gościa w bazie danych hotelu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. Zm.). Gość ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 29. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd właściwy dla Obiektu Gościniec Nad Sawą.

 

Czytaj więcej