Gościniec nad Sawą
 
 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 0 lat do lat 12.
 2. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.
 3. Na konstrukcji jednocześnie może przebywać 30 dzieci.
 4. Koszt zabawy określony jest w cenniku. Cena nie obejmuje opieki nad dziećmi.
 5. Dzieci poniżej 12-u lat muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, nie jest możliwe pozostawienie dziecka bez opieki.
 6. Plac zabaw jest odpowiedzialny za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na sali zabaw odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.
 7. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są przed wejściem na salę zdjąć obuwie. Podyktowane jest to zachowaniem czystości na terenie obiektu.
 8. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.
 9. Wymaga się, aby dzieci odwiedzające salę zabaw nie były w trakcie choroby w szczególności zakaźnej.
 10. Na terenie sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.
 11. Na teren obiektu nie wnosimy własnego jedzenia ani picia.
 12. Dzieci zdejmują buty przed wejściem, na Placu Zabaw przebywają tylko w skarpetkach, również latem.
 13. Rodziców/opiekunów prosimy o zdjęcie dzieciom okularów, łańcuszków, kolczyków, zegarków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na Placu Zabaw. A także prosimy o spinanie dzieciom dłuższych włosów.
 14. Przed zakupem biletu wejścia na Salę Zabaw BAJKOLANDIA, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Placu Zabaw, który dostępny jest na tablicy informacyjnej w placówce lub u obsługi.
 15. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie placówki należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 16. Przebywające na Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są do stosowania poleceń personelu. Personel Sali Zabaw może odmówić przyjęcia dziecka lub skrócić jego pobyt, jeśli swoim zachowaniem bądź ubraniem zagraża ono innym uczestnikom zabawy. W przypadku skrócenia pobytu z przyczyn o których mowa powyżej, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany czas zabawy.
 17. ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z SALI ZABAW:
  • NIE NALEŻY POPYCHAĆ INNYCH DZIECI
  • NIE NALEŻY WYNOSIĆ PIŁECZEK Z BASENU
  • NIE SKACZEMY W KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ/ NAWET DO BASENU Z PIŁKAMI
  • NIE WNOSIMY DO KONSTRUKCJI ZABAWOWEJ ZABAWEK ORAZ INNYCH PRZEDMIOTÓW
  • NIE NALEŻY WNOSIĆ JEDZENIA I NAPOJÓW DO STREFY ZABAW (POSIŁKI SPOŻYWAMY PRZY STOLIKACH)
  • ZABRANIA SIĘ SPOŻYWANIA SŁODYCZY, JEDZENIA ORAZ PICIA PODCZAS ZABAWY - GROŹBA ZADŁAWIENIA
  • ZABRANIA SIĘ WCHODZENIA NA SIATKĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ - NIE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU GROZI POWAŻNYM WYPADKIEM
  • ZABRANIA SIĘ ZJEŻDŻANIA GŁOWĄ W DÓŁ, SKAKANIA ZE ZJEŻDŻALNI, WCHODZENIA NA ZJEŻDŻALNIE OD STRONY POCHYLNEJ ORAZ PORUSZANIA SIĘ PO NICH W KIERUNKU PRZECIWNYM NIŻ KIERUNEK ZJEŻDŻANIA.
 18. Właściciel i personel Sali Zabaw BAJKOLANDIA nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nieprzestrzegających regulaminu i zasad bezpiecznego korzystania z sali zabaw. Za bilet, karnet zakupiony, ale nie wykorzystany BAJKOLANDIA nie zwraca pieniędzy.
 19. Wszelkie urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie Sali Zabaw należy natychmiast zgłosić do obsługi recepcji.
 20. Prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzane na osobach i mieniu przez swoje dzieci w sytuacjach gdy ich powstaniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Plac Zabaw należytej staranności.

 

Czytaj więcej